Regulamin świadczenia odpłatnych usług szkoleniowych goit polska

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną (dalej jako: Szkolenie) przez GOIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie 89/21, 02-001 Warszawa, KRS: 7011007541 (dalej jako: Organizator). Zakres świadczonych usług precyzowany jest przez Umowę o świadczenie usług szkoleniowych (dalej jako: Umowa) oraz jej załączniki.
 2. Osoba zawierająca Umowę o świadczenie usług szkoleniowych z Organizatorem staje się Uczestnikiem szkolenia (dalej jako: Uczestnik).
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c. i jednocześnie stanowi integralną częścią stosunku prawnego łączącego Organizatora i Uczestnika.
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i stosowania się do jego postanowień.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora tj. www.goit.global/pl/. Regulamin udostępniany jest w ten sposób, że Uczestnik może go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy o udział w szkoleniu. Przystąpienie do szkolenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

 1. Uczestnikiem Szkoleń i Eventów organizowanych przez Organizatora może zostać dowolna osoba, niezależnie od posiadanego wykształcenia, czy miejsca zamieszkania.
 2. Osoba dokonująca zakupu Szkolenia co do zasady musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie Umowy przez osobę niepełnoletnią wymaga uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Zgłoszenia na Szkolenie są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (www.goit.global/pl/) oraz drogą e-mailową oraz telefoniczną przez pracowników Organizatora.
 4. Czynnością gwarantującą rezerwację miejsca na Szkoleniu jest zawarcie Umowy.
 5. Udział w Szkoleniu jest płatny i jego cena określona jest każdorazowo w Umowie, w zależności od wybranego przez Uczestnika pakietu:
  1. Basic
  2. Online +
  3. Deluxe

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA

 1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Szkolenie w przedmiocie określonym w Umowie, w formie online, przy użyciu narzędzi i zasobów ludzkich wystarczających do zachowania wysokiej jakości procesu nauczania.
 2. Uczestnik szkolenia on-line łączy się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Organizatorem w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji, a także w formie pracy indywidualnej, w oparciu o udostępnione przez organizatora narzędzia.
 3. Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędny jest dostęp do łącza Internetowego umożliwiającego komunikację zdalną w jakości niezbędnej do zrozumienia materiału przekazywanego przez Organizatora. Zaleca się posiadanie dostępu do Internetu za pomocą światłowodu lub w strefie dostępu LTE5G.
 4. Uczestnik musi również na swoją rękę zabezpieczyć dostęp do sprzętu komputerowego i udostępnionego przez Organizatora oprogramowania przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. Organizator wskazuje następujące wymagania techniczne, jakie są niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. System Windows: minimum procesor Intel Pentium 4 lub późniejsze, zgodne z SSE3, zalecany 2 GHz lub szybszy. Wersja OS: Windows 7 lub nowszy
  2. Apple OS X: Macbook Pro 2011 lub nowszy, Macbook Air 2012 lub nowszy Wersja OS: min. OS X El Capitan 10.11, zalecany: OS X 10.9 lub nowszy
  3. Linux: minimum procesor Intel Pentium 4 lub późniejsze, zgodne z SSE3, zalecany 2 GHz lub szybszy Wersja OS: minimum: 64-bit Ubuntu 18.04+, Debian 10+, openSUSE 15.2+, Fedora Linux 32+
  4. a nadto w każdym przypadku:
   • dostęp do poczty elektronicznej oraz dedykowany program do obsługi poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa ………………
   • komunikator ………………
 6. Możliwe jest uczestnictwo w szkoleniu w oparciu o sprzęt odbiegający od zalecanej specyfikacji technicznej, przy czym Organizator wskazuje, że odbycie niektórych ćwiczeń lub zadań może zająć więcej czasu lub w skrajnych przypadkach może wygenerować dodatkowe problemy techniczne utrudniające naukę. W takim wypadku możliwe jest również wystąpienie sytuacji, kiedy Uczestnikowi nie zostanie zagwarantowany pełny dostęp do Szkolenia, ćwiczeń lub zadań.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika.
 8. Organizator organizuje Szkolenie na warunkach opisanych w Umowie o świadczenie usług szkoleniowych, w zależności od wykupionego przez Uczestnika pakietu, precyzującego zakres oferowanych przez Organizatora usług.
 9. Niezależnie od wybranego pakietu, szkolenie odbywa się w formule zdalnej, z wykorzystaniem autorskiego systemu LMS GoIT (Learning Management System) – zautomatyzowanego systemu do nauki programowania, a także materiałów dydaktycznych, spotkań z wykładowcą i bieżącej współpracy z mentorem oraz ewentualnie doradcą kariery.
 10. Terminy realizacji szkolenia mogą ulegać zmianom z przyczyn organizacyjnych W takich przypadkach, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestnika o zaktualizowanej dacie rozpoczęcia szkolenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie / Event przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność dokonania wpłaty Wynagrodzenia za świadczenie usługi przez Organizatora. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 4. SPOSÓB I TRYB ZAWARCIA UMOWY ORAZ JEJ ROZWIĄZANIA

 1. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem zawierana jest bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Platformą internetową służącą do zawarcia Umowy jest AUTENTI.
 3. Uczestnikowi przed zawarciem Umowy z wykorzystaniem platformy AUTENTI doręczany jest trwały nośnik zawierający projekt umowy z możliwością jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 4. Zawarcie Umowy następuje poprzez przesłanie przez Organizatora za pomocą platformy AUTENTI projektu umowy. Uczestnikowi wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca zaproszenie do podpisania dokumentu.
 5. Uczestnik przez podpisaniem dokumentu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dokumentu oraz przeprowadzenia niezbędnej jego analizy wedle własnego uznania.
 6. Po zaakceptowaniu treści projektu umowy, Uczestnik składa oświadczenie (podpisuje) dokument poprzez uwierzytelnienie dokonywane za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.
 7. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi doręczany jest trwały nośnik zawierający zapis Umowy w formie pliku PDF. Uczestnik uzyskuje dokument w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odczytanie i wydrukowanie.
 8. Podstawy i tryb rozwiązania stosunku cywilnoprawnego z Organizatorem określa Umowa.
 9. W przypadku, gdy Uczestnikowi można przypisać status konsumenta, przysługują jemu uprawnienia, o których mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t.j. z późn. zm.), w tym w szczególności prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres korespondencyjny Organizatora.

§ 5. BEZPŁATNY MARATON

 1. Organizator może zorganizować szkolenie wstępne dla osób potencjalnie zainteresowanych (dalej: Bezpłatny maraton).
 2. Udział w maratonie jest nieodpłatny, tj. nie rodzi po stronie jego uczestnika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora, ani nie rodzi obowiązku zawarcia Umowy.
 3. Bezpłatny maraton ma charakter szkolenia wstępnego i ogólnego i służy zapoznaniu osoby zainteresowanej przedmiotem Szkolenia oraz warunkami organizacyjnymi związanymi z uczestnictwem w Szkoleniu.
 4. Warunki techniczne uczestnictwa w Bezpłatnym maratonie określa § 3 Regulaminu.

§ 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik zobowiązuje się m.in. do:

 1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Organizatora;
 2. uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych przy wykorzystaniu sprzętu, o którym mowa w § 3 Regulaminu;
 3. należytej realizacji zadań i obowiązków powierzonych przez Organizatora w ramach przeprowadzanego szkolenia;
 4. przygotowywania się do poszczególnych zajęć szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Organizatora;
 5. nieprzekazywania materiałów i informacji uzyskanych w ramach prowadzonych szkoleń osobom trzecim;
 6. niezakłócania zajęć szkoleniowych poprzez uniemożliwienie ich przeprowadzenia w całości lub w części;
 7. niepodejmowania czynności zmierzających do uniemożliwienia uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych innym uczestnikom szkolenia;
 8. terminowego uiszczenia Wynagrodzenia Organizatora na zasadach opisanych w Umowie.

§ 7. DZIAŁANIA BEZPRAWNE

 1. Uczestnik nie może w trakcie wykonywania Umowy przez Strony przekazywać lub kierować do innych Uczestników lub Organizatora treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 2. W razie otrzymania przez Organizatora informacji urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści Uczestnika, Organizator może niezwłocznie usunąć wszelkie treści oraz uniemożliwić dostępu do nich.
 3. Organizator powiadomi Uczestnika o powyższym zgłoszeniu z żądaniem niezwłocznego zaprzestania naruszeń przepisów lub zasad współżycia społecznego pod rygorem rozwiązania Umowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 8. POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE

 1. Organizator jak i Uczestnik zobowiązani są do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji, stanowiących informacje poufne na zasadach określonych w Umowie.
 2. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) Organizator określa szczegółowe zasady postępowania związane ochroną danych osobowych.
 3. Zapisując się na kurs, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez niego przedstawionych, co czyni dla potrzeb związanych z należytym wykonaniem zobowiązania przez Organizatora.
 4. Uczestnik otrzymuje formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną wraz z egzemplarzem Umowy.
 5. Organizator zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszej Umowy przy obowiązku zachowania pełnej ochrony tychże danych na zasadach określony przepisami prawa.
 6. Organizator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie przetwarzanych danych osobowych powierzonych przez Uczestnika dla celów realizacji Umowy.
 7. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także do stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich danych osobom nieupoważnionym.
 8. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu Szkolenia / Eventu w formie nagrania obrazu i dźwięku oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, jako uczestnika szkolenia, w materiałach promujących GOIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie 89/21, 02-001 Warszawa, numer rejestracji Spółki: 7011007541, jaki powstanie w wyniku wykorzystania między innymi fragmentów nagrania Szkolenia / Eventu. Organizator, będzie wykorzystywać film promocyjny (a także jego opracowania i pojedyncze kadry) wyłącznie w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Materiały promocyjne będą rozpowszechniane między innymi w sieci WWW, w telewizji, oraz na publicznych prezentacjach a także w formie utrwaleń na nośnikach (w tym nośnikach cyfrowych); a jego fragmenty będą wykorzystywane jako elementy materiałów drukowanych Organizatora.

§ 9. REZYGNACJA, REKLAMACJA, ZWROT ŚRODKÓW

 1. W przypadku wystąpienia choroby lub przypadku losowego, które uniemożliwiają w sposób obiektywny uczestnictwo w Szkoleniu prowadzonym online, a w konsekwencji stanowią przyczynę trwałej lub czasowej niezdolności do pracy w wymiarze dłuższym niż 30 dni roboczych, Organizator zapewnia możliwość wznowienia nauki podczas kolejnej edycji kursu. Wznowienie nauki podczas kolejnej edycji kursu może nastąpić wyłącznie w przypadku, kiedy Uczestnik uiścił terminowo wynagrodzenie Organizatora. W sytuacji kiedy wznowienie nauki, o którym mowa powyżej nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Organizatora, lub choroba bądź przeszkoda, o której mowa powyżej uniemożliwia całkowicie uczestnictwo w kursie, Uczestnik może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystanie zajęć szkoleniowych w zależności od etapu, na którym wypowiedzenie odniosło skutek prawny przy uwzględnieniu następujących wartości:
  1. Moduł Soft skills – opłata organizacyjna
  2. Moduł HTML + CSS – koszt modułu 40 % wynagrodzenia
  3. Moduł Javascript – koszt modułów 70 % wynagrodzenia
  4. Moduł React.js – koszt modułów 87 % wynagrodzenia
  5. Moduł Node.js – koszt modułów 100 % wynagrodzenia
  Niemniej jednak, Uczestnik każdorazowo zobowiązany jest pokryć koszty opłaty organizacyjnej, zgodnie z postanowieniami Umowy.
 3. Uczestnikowi przysługuje zwrot części wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Wykonawcy w przypadku, gdy zajęcia szkoleniowe nie odbyłby się w pełnym wymiarze godzinowym z wyłącznej winy Wykonawcy. Podstawę określenia wysokości kwoty zwróconego wynagrodzenia stanowi iloraz wynagrodzenia Wykonawcy oraz liczby zajęć szkoleniowych w ramach programu Szkolenia.
 4. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji w zakresie jakości świadczonych przez Organizatora usług. Reklamacja wymaga formy pisemnej i winna zostać wysłana na adres korespondencyjny organizatora, tj. ul. Aleje Jerozolimskie 89/21, 02-001 Warszawa.
 5. W treści reklamacji należy podać następujące dane:
  1. dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail),
  2. oznaczenie Umowy,
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpoznawane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania, a w przypadku spraw szczególnie złożonych w terminie indywidualnie określonym, po uprzednim zawiadomieniu Uczestnika o braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O rezultacie postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora. Zmiany nie odnoszą skutku tylko względem tych Uczestników, którzy zawarli umowę przed wprowadzeniem zmian oraz – z uwagi na wprowadzenie zmian – rozwiązali ją w trybie określonym art. 3841 k.c.
 2. Uznanie jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszej Umowy za nieważne lub bezskuteczne nie będzie miało wpływu na ważność Umowy lub Regulaminu w pozostałym zakresie. W przypadku postanowień Regulaminu uznanych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Organizator jest uprawniony do ich zastąpienia poprzez wprowadzenie postanowień, które będą ważne, skuteczne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.
 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową, której nie da się usunąć nie dającej się usunąć w drodze wykładni, pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy.