REGULAMIN ŚWIADCZENIA BEZPŁATNYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH GoIT Polska

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną (dalej jako: Szkolenie) przez GOIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie 89/21, 02-001 Warszawa, KRS: 7011007541 (dalej jako: Organizator). Zakres świadczonych usług precyzowany jest przez Umowę o świadczenie usług szkoleniowych (dalej jako: Umowa) oraz jej załączniki.
 2. Osoba dokonująca rejestracji na stronie https://goit.global/pl/ , po jej poprawnym zakończeniu i zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu, staje się staje się Uczestnikiem szkolenia (dalej jako: Uczestnik).
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c. i jednocześnie stanowi integralną częścią stosunku prawnego łączącego Organizatora i Uczestnika.
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i stosowania się do jego postanowień.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora https://goit.global/pl/ na podstronie obejmującej ofertę wybranego przez Uczestnika bezpłatnego kursu. Regulamin udostępniany jest w ten sposób, że Uczestnik może go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy o udział w szkoleniu. Przystąpienie do szkolenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

 1. Uczestnikiem Szkoleń i Eventów organizowanych przez Organizatora może zostać dowolna osoba, niezależnie od posiadanego wykształcenia, czy miejsca zamieszkania.
 2. Osoba dokonująca zakupu Szkolenia co do zasady musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie Umowy przez osobę niepełnoletnią wymaga uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Zgłoszenia na Szkolenie są przyjmowane przy pomocy elektronicznych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej Organizatora (www.goit.global/pl/).
 4. Czynnością gwarantującą rezerwację miejsca na Szkoleniu jest wykonanie poprawnej rejestracji na wydarzenie, zgodnie z instrukcją podaną na podstronie danego bezpłatnego produktu GoIT.
 5. Udział w Szkoleniu jest bezpłatny. GoIT nie będzie obciążać Uczestnika za żaden element bezpłatnego produktu, którego dotyczy niniejszy regulamin.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA

 1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Szkolenie w przedmiocie określonym na stronie www.goit.globa/pl/ na podstronie, dotyczącej bezpłatnego szkolenia. Nauczanie prowadzone będzie przy użyciu narzędzi i zasobów ludzkich wystarczających do zachowania wysokiej jakości procesu nauczania.
 2. Uczestnik szkolenia on-line łączy się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z Organizatorem w formie zajęć grupowych w formie nagrań oraz prowadzonych na żywo, a także w formie pracy indywidualnej, w oparciu o udostępnione przez organizatora narzędzia.
 3. Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędny jest dostęp do łącza Internetowego umożliwiającego komunikację zdalną w jakości niezbędnej do zrozumienia materiału przekazywanego przez Organizatora. Zaleca się posiadanie dostępu do Internetu za pomocą światłowodu lub w strefie dostępu LTE5G.
 4. Uczestnik musi również na swoją rękę zabezpieczyć dostęp do sprzętu komputerowego i udostępnionego przez Organizatora oprogramowania przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. Organizator wskazuje następujące wymagania techniczne, jakie są niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. System Windows: minimum procesor Intel Pentium 4 lub późniejsze, zgodne z SSE3, zalecany 2 GHz lub szybszy. Wersja OS: Windows 7 lub nowszy
  2. Apple OS X: Macbook Pro 2011 lub nowszy, Macbook Air 2012 lub nowszy Wersja OS: min. OS X El Capitan 10.11, zalecany: OS X 10.9 lub nowszy
  3. Linux: minimum procesor Intel Pentium 4 lub późniejsze, zgodne z SSE3, zalecany 2 GHz lub szybszy Wersja OS: minimum: 64-bit Ubuntu 18.04+, Debian 10+, openSUSE 15.2+, Fedora Linux 32+
 6. Możliwe jest uczestnictwo w szkoleniu w oparciu o sprzęt odbiegający od zalecanej specyfikacji technicznej, przy czym Organizator wskazuje, że odbycie niektórych ćwiczeń lub zadań może zająć więcej czasu lub w skrajnych przypadkach może wygenerować dodatkowe problemy techniczne utrudniające naukę. W takim wypadku możliwe jest również wystąpienie sytuacji, kiedy Uczestnikowi nie zostanie zagwarantowany pełny dostęp do Szkolenia, ćwiczeń lub zadań.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika.
 8. Niezależnie od wybranego pakietu, szkolenie odbywa się w formule zdalnej, z wykorzystaniem autorskiego systemu LMS GoIT (Learning Management System) lub systemu zautomatyzowanej wysyłki nagrań dydaktycznych a także spotkań z wykładowcą i bieżącej współpracy z mentorem.
 9. Terminy realizacji szkolenia mogą ulegać zmianom z przyczyn organizacyjnych W takich przypadkach, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Uczestnika o zaktualizowanej dacie rozpoczęcia szkolenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie / Event przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność dokonania wpłaty Wynagrodzenia za świadczenie usługi przez Organizatora. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§ 4. BEZPŁATNY MARATON I INNE WYDARZENIA

 1. Organizator realizuje w wybranych przez siebie okresach bezpłatne szkolenia, które obejmuje niniejszy regulamin, zwłaszcza Maratony programowania - szkolenia wstępne dla osób potencjalnie zainteresowanych (dalej: Bezpłatny maraton), a także webinary informacyjne, szkolenia demonstracyjne, Hackatony, Targi, etc.
 2. Udział w wydarzeniach wymienionych w par. 4.1 jest nieodpłatny, tj. nie rodzi po stronie jego uczestnika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora, ani nie rodzi obowiązku zawarcia Umowy.
 3. Bezpłatny maraton oraz inne bezpłatne wydarzenia wymioenione w par. 4.1 mają charakter szkolenia wstępnego, ogólnego i służy zapoznaniu osoby zainteresowanej przedmiotem działalności GoIT Polska oraz warunkami organizacyjnymi związanymi z uczestnictwem w Wydarzeniu.
 4. Warunki techniczne uczestnictwa w Bezpłatnym maratonie określa § 3 Regulaminu.

§ 5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik, pod rygorem usunięcia dostępu do szkolenia, zobowiązuje się m.in. do:

 1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez Organizatora;
 2. uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych przy wykorzystaniu sprzętu, o którym mowa w § 3 Regulaminu;
 3. należytej realizacji zadań i obowiązków powierzonych przez Organizatora w ramach przeprowadzanego szkolenia;
 4. przygotowywania się do poszczególnych zajęć szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Organizatora;
 5. nieprzekazywania materiałów i informacji uzyskanych w ramach prowadzonych szkoleń osobom trzecim;
 6. niezakłócania zajęć szkoleniowych poprzez uniemożliwienie ich przeprowadzenia w całości lub w części;
 7. niepodejmowania czynności zmierzających do uniemożliwienia uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych innym uczestnikom szkolenia;
 8. niepodejmowania czynności mających na celu promocję oferty konkurencyjnej dla oferty Organizatora wśród uczestników wydarzeń, na dowolnym kanale komunikacji,

§ 6. DZIAŁANIA BEZPRAWNE

 1. Uczestnik nie może w trakcie wykonywania Umowy przez Strony przekazywać lub kierować do innych Uczestników lub Organizatora treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 2. W razie otrzymania przez Organizatora informacji urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści Uczestnika, Organizator może niezwłocznie usunąć wszelkie treści oraz uniemożliwić do nich dostęp, w tym poprzez bezzwłoczne usunięcie .

§ 7. POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE

 1. Organizator jak i Uczestnik zobowiązani są do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji, stanowiących informacje poufne na zasadach określonych w Umowie.
 2. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) Organizator określa szczegółowe zasady postępowania związane ochroną danych osobowych.
 3. Zapisując się na kurs, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez niego przedstawionych, co czyni dla potrzeb związanych z należytym wykonaniem zobowiązania przez Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu wywiązania się z postanowień niniejszej Umowy przy obowiązku zachowania pełnej ochrony tychże danych na zasadach określony przepisami prawa.
 5. Organizator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie przetwarzanych danych osobowych powierzonych przez Uczestnika dla celów realizacji szkolenia.
 6. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także do stosowania procedur zapobiegających przekazywaniu lub udostępnianiu takich danych osobom nieupoważnionym.
 7. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu Szkolenia / Eventu w formie nagrania obrazu i dźwięku oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, jako uczestnika szkolenia, w materiałach promujących GOIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie 89/21, 02-001 Warszawa, numer rejestracji Spółki: 7011007541, jaki powstanie w wyniku wykorzystania między innymi fragmentów nagrania Szkolenia / Eventu. Organizator, będzie wykorzystywać film promocyjny (a także jego opracowania i pojedyncze kadry) wyłącznie w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Materiały promocyjne będą rozpowszechniane między innymi w sieci WWW, w telewizji, oraz na publicznych prezentacjach a także w formie utrwaleń na nośnikach (w tym nośnikach cyfrowych); a jego fragmenty będą wykorzystywane jako elementy materiałów drukowanych Organizatora.

§ 8. REZYGNACJA

 1. Szkolenie objęte treścią niniejszego regulaminu, ze względu na swój bezpłatny charakter, nie wymaga osobnego poinformowania Organizatora o zamiarze rezygnacji. Uczestnik może w każdym momencie przestać uczestniczyć w szkoleniu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na oficjalnej witrynie internetowej Organizatora.
 2. Uznanie jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne nie będzie miało wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie. W przypadku postanowień Regulaminu uznanych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Organizator jest uprawniony do ich zastąpienia poprzez wprowadzenie postanowień, które będą ważne, skuteczne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.